In cazul expirării, pierderii, furtului sau modificării datelor privind deţinătorul (art. 44 din Hotărârea Guvernului nr.1391/2006) Acte necesare preschimbarii permisului de conducere.

Acte necesare preschimbarii permisului de conducere

DOCUMENTE NECESARE :

• actul de identitate (original şi copie );
• fişa deţinătorului permisului de conducere, completată olograf sau cu ajutorul mijloacelor informatice;
• permisul de conducere a cărui preschimbare se solicita în original, după caz;
• declaraţie de pierdere/furt/deteriorare – după caz;
• contravaloare permis de conducere – 68 lei (CEC);
• documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de casătorie, hotărâre de divorţ, etc.), original + copie;
• fişa medicală-tip din care să rezulte că este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dacă preschimbarea se solicită după expirarea valabilităţii administrative a permisului de conducere;

PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE – ROMÂNESC în cazul cetăţenilor români care au domiciliul în Romania şi se află temporar în străinatate.

Eliberarea unui nou pemis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procura specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, dacă a fost dată în faţa autorităţiilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila “conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei asupra legalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr.66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000 cu modificările ulterioare”.

Mandatarul va prezenta următoarele documentele:
• actul de identitate – titular permis de conducere (copie);
• permisul de conducere a cărui preschimbare se solicita în original, după caz;
• declaraţie-tip de pierdere/furt/deteriorare – după caz – completata de titular;
• contravaloare permis de conducere – 68 lei;
• documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de casătorie, hotărâre de divorţ, etc.) – după caz;
• fişa deţinătorului permisului de conducere. Trebuie să fie semnată de titularul permisului de conducere cu pix de culoare neagră în spaţiul special destinat, în faţa unui funcţionar diplomatic;
• actul care atesta starea de sănătate, precum şi două fotografii de data recentă ale titularului, 3×4cm/4×5 cm, din care una aplicată pe procura specială eliberată mandatarului, iar a doua pe fişa deţinătorului permisului de conducere, în spaţiul special destinat acesteia, fiind vizate de misiunea diplomatică;
• declaraţia pe propria răspundere a titularului, dată în faţa funcţionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai deţine un alt permis de conducere naţional cu excepţia celui depus pentru preschimbare;
Atenţie : cetăţenii români cu domiciliul în străinatate, vor completa o declaraţie tip pe proprie răspundere din care să rezulte unde au domiciliul sau resedinţa în Bucureşti.

PRESCHIMBAREA PERMISELOR DE CONDUCERE EMISE DE ALTE STATE (art.6 din Ordinul MAI nr.1480/2006)

PROGRAM DE LUCRU: Luni – Vineri: 08.00 – 20.00;  Ghişeul nr. 1, etajul 1

DOCUMENTE NECESARE:

• cerere de preschimbare a permisului din care să rezulte explicit, pentru ce categorii /subcategorii corespondente celor româneşti, se solicita preschimbarea;
• permisul de conducere străin, original şi copie, precum şi traducerea legalizată în limba română a acestuia (nu se solicită traducerea legalizată în limba română în cazul permiselor de conducere emise de autorităţile Republicii Moldova – care sunt editate în limba română);
• documentul de identitate al solicitantului, original şi copie, respectiv:
o paşaportul şi permisul de şedere temporară sau, după caz permisul de şedere permanentă, în România, în cazul cetăţenilor străini;
o paşaportul, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate, în cazul cetăţenilor români.
• fişa deţinătorului de permis, completată prin dactilografiere, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color 3×4 cm sau 4×5 cm, de dată recentă semnată de solicitant cu pix de culoare neagră în spaţiul special destinat;
• fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate încheiată cu concluzia “apt conducător auto”, cu precizarea categoriei / categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum şi a eventualelor restricţii medicale ce vor fi menţionate în pemisul de conducere preschimbat. Fişa are valabilitate un an de zile de la data eliberării;
• certificat de cazier judiciar solicitat pentru motivul preschimbare permis de conducere. Din cuprinsul acestui document nu trebuie să rezulte menţiuni referitoare la condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracţiunile nominalizate în art. 24 alin.2 din OUG nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2006 şi OUG nr.63/2006, respectiv: infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice; omor; lovire ori vătămare cauzatoare de moarte: vătămare corporală gravă; furtul unui autovehicul cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.1, respectiv: au trecut 6 luni de la data expirării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă; a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendării executărIi pedepsei sub supraveghere; a intervenit amnistia; interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule a expirat sau a fost revocată;
• declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte ca permisul de conducere depus la preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă alt permis de conducere naţional românesc ori străin ori un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi , precum şi faptul că nu i s-a anulat sau suspendat dreptul de a conduce.
• contravaloarea permisului de conducere – 68 lei (CEC)
IMPORTANT: Pentru permisele de conducere eliberate de autorităţile Republicii Libaneze şi Republicii Islamice Pakistan , pe lângă documentele sus-menţionate este necesară şi adeverinţa care să ateste autenticitatea şi echivalarea categoriilor respectivului permis de conducere, eliberată de Ambasada statului respectiv în România
Pentru preschimbarea permiselor de conducere străine ale membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, ale corespondenţilor de presă străini, precum şi a reprezentanţilor organizaţiilor economice culturale şi ale altor asemenea organizaţii străine, cu statut diplomatic, acreditaţi în România, vor fi preschimbate, cu toate categoriile înscrise în acesta, indiferent de statul emitent prezentând pe lângă documentele enumerate mai sus (cu excepţia cazierului judiciar şi a declaraţiei notariale) şi documentul de identitate în original şi copie, respectiv paşaport diplomatic şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, paşaport de serviciu şi carte de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.
Incepând cu data de 23.01.2008 va anunţăm că permisele de conducere străine se vor preschimba prin preluarea imaginii la ghişeu odată cu depunerea documentelor necesare.
Persoanele care doresc să-şi preschimbe permisele de conducere străine, şi nu se pot prezenta personal la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (pe motivul că nu se afla în ţară), pot depune documentele prin mandatar cu procură specială. In acest caz declaraţia notarială şi procura trebuie întocmite la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.

ANEXA 1 – Ordinul MAI 1480/2006

LISTA cuprinzând statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise:

• Republica Africa de Sud
• Republica Albania
• Republica Armenia
• Republica Austria
• Republica Azerbaidjan
• Uniunea Bahamas
• Statul Bahrain
• Republica Belarus
• Regatul Belgiei
• Republica Bosnia şi Herţegovina
• Republica Federativă a Braziliei
• Republica Bulgaria
• Republica Cote d’Ivoire
• Republica Croaţia
• Republica Cuba
• Regatul Danemarcei
• Republica Estonia
• Republica Macedonia
• Federaţia Rusă
• Republica Finlanda
• Republica Franceză
• Georgia
• Republica Federală Germania
• Republica Elenă
• Republica Cooperatistă Guyana
• Republica Ungară
• Republica Islamică Iran
• Statul Israel
• Republica Italiană
• Republica Kazahstan
• Statul Kuwait
• Republica Letonia
• Republica Liberia
• Republica Lituania
• Marele Ducat de Luxemburg
• Regatul Maroc
• Principatul Monaco
• Statul Mongoliei
• Republica Federală Nigeria
• Regatul Norvegiei
• Republica Uzbekistan
• Republica Islamică Pakistan
• Republica Filipinelor
• Republica Polonă
• Republica Centrafricană
• Republica Moldova
• Republica Congo
• Republica Cehă
• Serenisima Republică San Marino
• Republica Senegal
• Serbia
• Republica Seychelles
• Republica Slovacă
• Republica Slovenia
• Regatul Suediei
• Confederaţia Elveţiană
• Republica Tadjikistan
• Republica Tunisiană
• Republica Turkmenistan
• Ucraina
• Republica Orientală a Uruguayului
• Republica Zimbabwe

ANEXA 2
LISTA cuprinzând statele care nu au semnat Convenţia asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise:

• Canada
• Republica Cipru
• Republica Coreea
• Republica Arabă Egipt
• Regatul Haşemit al Iordaniei
• Republica Irlanda
• Republica Islanda
• Japonia
• Republica Libaneză
• Republica Malta
• Regatul Unit al Marii Britanii
• Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)
• Republica Portugheză
• Muntenegru
• Republica Arabă Siriană
• Regatul Spaniei
• Statele Unite ale Americii
• Republica Turcia
• Republica Populară Chineză*)